Een vraag?

Contacteer één van onze experts

Support avatar

Wat is EPD?

EPD staat voor Environmental Product Declaration. Naar het Nederlands vertaalt is dit ‘een milieuprodcutverklaring’. Een milieuverklaring is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Op Batibouw 2019 heeft minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, de EPD-databank voor milieu-informatie op bouwproducten voorgesteld.  Fabrikanten die een milieuboodschap willen adverteren op hun bouwproduct moeten eerst een levenscyclusanalyse laten uitvoeren. Dit is een maatregel tegen greenwashing en moet leiden tot een beter inzicht in de milieueffecten van bouwproducten. Isola Belgium NV is één van de koplopers en fabricanten van isolatieproducten die voor Thermogran een EPD certificaat zal hebben.

Er staan geregeld groene labels of claims op bouwproducten zoals “milieuvriendelijk”, “klimaatneutraal”, “duurzaam” of “CO2-voetafdruk = (waarde)”. Deze beweringen zijn vaak gebaseerd op één aspect en geven geen volledig beeld van de milieu-impact van het product.

Voortaan moet de fabrikant die een milieuboodschap op zijn product wil zetten, ook een levenscyclusanalyse (LCA) ter beschikking stellen. Een LCA bekijkt de milieu-impact over de volledige levenscyclus van het product: van de productie tot de afvalfase. Een milieuproductverklaring (EPD, Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om deze milieu-informatie te communiceren.

Fabrikanten moeten de milieu-informatie over hun bouwproducten ingeven in een publiek toegankelijke databank op www.environmentalproductdeclarations.eu. Op elk bouwproduct met een milieuboodschap zal een verwijzing naar deze databank staan. Deze informatie zal niet expliciet stellen of een product milieuvriendelijk is of niet, maar geeft wel transparante, wetenschappelijke en volledige informatie over de levensloop ervan.

De evaluatie van de milieu-impact van bouwproducten gebeurt het best op niveau van het gebouw of gebouwelement. Een materiaal met een lagere milieu-impact kan bijvoorbeeld een dikkere muur noodzaken. Vandaar dat de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu samenwerkt met de gewesten. Zij ontwikkelen een rekenmodule om de milieu-impact van de bouwproducten op gebouwniveau te berekenen voor (bv) architecten en overheden. Hiervoor zullen ze de federale databank gebruiken met de specifieke milieudata gebaseerd op LCA.

De wetgeving geldt voor alle milieuboodschappen die op het bouwproduct worden aangebracht, maar niet voor reclamefolders en -panelen. De wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.

Samen dus voor een beter klimaat en minder gebruik van grondstoffen!

site by yappa