Een vraag?

Contacteer één van onze experts

0800/62.502

Of laat je terugbellen

online

Support avatar

Algemene voorwaarden Isola Belgium NV

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de levering van goederen als op het uitvoeren van werkzaamheden. Van zodra de goederen in ontvangst worden genomen of van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht verbinden deze algemene voorwaarden exclusief de partijen. Andere algemene voorwaarden, dan deze hier vermeld, zijn Isola Belgium niet tegenstelbaar.
 2. Het is Isola Belgium toegestaan de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
 3. De offertes van Isola Belgium zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld op de offerte. Bestellingen – al dan niet op basis van een offerte – zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door het daartoe bevoegde orgaan van Isola Belgium worden aanvaard. De op de bestelbon of het contract vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
 4. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden uitsluitend en bij benadering doorgegeven. Deze termijnen zijn niet bindend voor Isola Belgium. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door Isola Belgium van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht. Een vertraging in de beoogde leverings- en uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens Isola Belgium. Isola Belgium behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de aannemingssom, wanneer het vertrouwen van Isola Belgium in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt geschonden.
 5. De facturen van Isola Belgium zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. De niet op vermelde vervaldag betaalde facturen worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de conventionele interesten a rato van 1 % per maand oftewel 12 % per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, dit met een minimum van 125,00 EURO. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van Isola Belgium. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. De voormelde conventionele interesten en forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Isola Belgium het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
 6. Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging door een partij, heeft de andere partij van rechtswege recht op een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom, zonder dat zij het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de door haar geleden schade.
 7. De ingebruikname van de geleverde diensten en/of goederen geldt als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de klant. Vanaf deze aanvaarding is Isola Belgium niet langer aansprakelijk voor zichtbare gebreken. De tienjarige termijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken door de klant.
 8. Klachten betreffende de niet-conformiteit van de uitgevoerde werken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering of na uitvoering van de werken, in geval van zichtbare gebreken, en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan, in geval van verborgen gebreken, bij aangetekende brief met gedetailleerde opgave van de gebreken te worden medegedeeld aan Isola Belgium, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk wordt beschouwd. Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingestel binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van uitvoering van de werken, op straffe van onontvankelijkheid. Bij een eventueel gegronde klacht beperkt de aansprakelijkheid van Isola Belgium zich tot de kosteloze vervanging of het kosteloze herstel van de vastgestelde gebreken. De aansprakelijkheid van Isola Belgium is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelbon of contract afgesloten tussen Isola Belgium en de klant. Eventuele andere schade, hierin begrepen ook indirecte schade, komt niet in aanmerking voor vergoeding door Isola Belgium. De door Isola Belgium opgenomen verbintenissen zijn inspanningsverbintenissen.
 9. Isola Belgium is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. Wegens overmacht kunnen onze contractuele verbintenissen kosteloos ontbonden worden. Als overmacht wordt beschouwd: elke gebeurtenis waar Isola Belgium rederlijkerwijz geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot technische onuitvoerbaarheid van de werken, stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, epidemie, weersomstandigheden, verlies of schade gedurende het vervoer en dergelijke meer.
 10. Leveringen of werken die buiten onze wil om, niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden, kunnen volgens prijsverhoging woren aangepast.
 11. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij eigendom van Isola Belgium. Eventuele voorschotten zijn dienstig als verlies bij herverkoop.
 12. In geval het uitvoeren van werken met gespoten Polyurethaan gelden hiernavolgende bijkomende voorwaarden: Het PUR-hardschuim is een gespoten twee-componentensysteem, waarbij een expansie optreedt, dewelke de vorm van de ondergrond aanneemt. Het is met andere woorden onvermijdelijk dat de PUR-isolatievloer een oneffen structuur heeft. Er worden volgende toleranties toegestaan: tot 1 cm op diktes tussen 3 en 5 cm, tot 2 cm op diktes tussen 5 en 8 cm en tot 3 cm op diktes vanaf 8 cm en stijgende.
 13. Indien de klant Isola Belgium beopdracht tot het uitvoeren van werken zal de klant er voor zorgen dat de werf klaar ligt voor uitvoering conform de bijzondere aannemingsvoorwaarden van Isola Belgium en dit uiterlijk op het tussen partijen afgesproken tijdstip. De klant verbindt er zich tevens toe de werf voldoende toegankelijk te maken voor uitvoering. In het bijzonder zal hij parkeerplaats voorzien van minstens 15 lopende meter. De eventuele vergunnings- of toelatingsaanvragen, met bijhorende kosten, zijn ten laste van de klant. Indien de werf door toedoen of nalaten van de klant niet kan worden uitgevoerd, zal door Isola Belgium een forfaitaire vergoeding van 175 euro, excl. B.T.W., worden aangerekend ter dekking van de kosten van de nutteloze verplaatsing. Eventuele wachturen worden gerekend aan een uurloon van 40 euro, excl. B.T.W.
 14. In geval van het na-isoleren van spouwmuren gelden volgende bijkomende voorwaarden: De klant dient er voor te zorgen dat, voor aanvang der werken, al de spouwmuren afgedicht zijn en de woning dus geen ongekende of bekende openingen, kieren of holtes bevat. De klant verbindt er zich toe al deze openingen zelf af te dichten of een beschermfolie aan te brengen om beschadigingen te voorkomen. Isola Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het feit dat de klant heeft nagelaten deze verbintenis na te komen.
 15. In geval van geschillen voortspruitend uit huidige voorwaarden, of uit om het even welke regeling, zullen deze met uitsluiting van alle andere rechtbanken, beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Het belgisch recht is van toepassing.

 

 

CONFORM DE GDPR WETGEVING IS ER OOK EEN PRIVACYCLAUSULE, DEZE IS RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE

site by yappa